ALGEMENE VOORWAARDEN
Smartvendor
Op al onze transacties gelden onze Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de KvK Almere
Desgewenst zenden wij u kosteloos een exemplaar toe.

1. Algemeen
Op alle met Smartvendor te Almere te sluiten overeenkomsten van koop en verkoop zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Aanvullende
en/of afwijkende voorwaarden van koper, waaronder mede de inkoopvoorwaarden van koper, binden ons niet tenzij deze door ons schriftelijk zijn aanvaard.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten
Al onze offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte en/of aanbieding uitdrukkelijk anders is bepaald. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat deze door ons schriftelijk is bevestigd.

3. Prijzen
Tenzij anders overeengekomen zijn de verkoopprijzen netto in euro’s, af ons bedrijf, exclusief installatie, kosten van verpakkingen, vervoer en verzekering en omzetbelasting. Prijslijsten, brochures en andere gegevens binden Smartvendor. niet, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Smartvendor. is gerechtigd de kostprijsverhogende factoren zoals heffingen, belastingen en toeslagen van overheidswege en/of andere factoren die kostprijsbepalend zijn, aan de koper in rekening te brengen.
In geval van een dergelijke prijsverhoging heeft de koper het recht de betreffende overeenkomst binnen een redelijke termijn per aangetekend schrijven, zonder schadevergoeding op te zeggen. Deze bevoegdheid komt te vervallen indien de levering reeds aanvang heeft genomen.

4. Levertijd en levering
De opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de levertijd geeft
de koper niet het recht tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan danwel een schadevergoeding in te dienen.Indien de goederen om welke reden dan ook niet door de koper op de bestemde plaats en tijd worden afgenomen, is Smartvendor gemachtigd de goederen voor rekening en risico van de koper te doen opslaan/verkopen. De eventueel mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de koper.
Smartvendor. is bevoegd in gedeelten te leveren. Enkele deellevering wordt als een zelfstandige levering beschouwd.

5. Reclames
Eventuele reclames dienen uiterlijk binnen 14 dagen na levering schriftelijk bij Smartvendor te worden ingediend onder een nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak tegen Smartvendor. terzake van eventuele gebreken. Een reclame schort betalingsverplichtingen niet op.

6. Retourzendingen
Zaken kunnen door de koper slechts worden geretourneerd in de originele verpakking en nadat Smartvendor zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. De kosten van de retourzending komen voor rekening van de koper.


7. Betaling

Alle facturen dienen binnen dertig dagen te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de facturen niet binnen dertig dagen zijn voldaan, is de koper zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van Smartvendor direct en volledig opeisbaar.
De koper is vanaf het moment van verzuim over het volledig verschuldigde bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1.5% per maand. Indien Smartvendor door het verzuim van de koper genoodzaakt is haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvraag, voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een absoluut minimum van € 150,00.

8.Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde goederen blijven eigendom van Smartvendor totdat alle vorderingen van Smartvendor op de koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Het is de koper niet toegestaan, zolang de goederen nog eigendom van Smartvendor zijn, deze te vervreemden, verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, dan wel op welke wijze dan ook daarover te beschikken.

In geval de koper zijn verplichtingen, in bijzonder zijn betalingsverplichtingen, niet nakomt is Smartvendor gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en de zaken terug te nemen. Dit laat het recht van Smartvendor. om een schadevergoeding in te stellen onverlet.

9. Garantie
Smartvendor zal nimmer meer garantie verstrekken dan door de betreffende fabrikant c.q. toeleverancier wordt verleend. Ieder recht op garantie vervalt, indien het geleverde onoordeelkundig is gebruikt of indien blijkt, dat aan het geleverde reparaties doorderden zijn uitgevoerd.

10.Aansprakelijkheid
Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Smartvendor, is Smartvendor nimmer aansprakelijk voor eventueel door de koper geleden schade. De aansprakelijkheid van Smartvendor wordt uitdrukkelijk beperkt tot het aan koper in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen bedrag.

11. Overmacht
Smartvendor is in geval van overmacht zonder dat zij aansprakelijk is voor enige schade, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten danwel deze als ontbonden te beschouwen. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlog, terrorisme, werkstaking, bedrijfsbezetting, transportmoeilijkheden, oproer, molest, brand, waterschade, defect aan machinerieën, storingen in de levering van energie, overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerbelemmeringen, verkoopverboden en alle andere bedrijfsberoeringen, alles bij de verkopers alsmede bij de toeleveranciers alsmede wanprestatie door de toeleveranciers vanSmartvendor

12. Exportvoorschriften
De koper zal met betrekking tot de producten en documentatie niet handelen in strijd met de exportvergunningen en de toepasselijke voorschriften. De koper erkent met deze voorschriften bekend te zijn en zal op verzoek van Smartvendor alle inlichtingen en documentatie verschaffen die Smartvendor tot het verkrijgen van de vergunningen nodig heeft. De koper zal de producten en de bijbehorende documentaties niet vervreemden of aan derden in gebruik geven, aan derden bekend maken, weer uitvoeren of op enigerlei andere wijze gebruiken of behandelen in strijd met bedoelde vergunningen en ter zake geldende voorschriften.

13.  Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, worden berecht door de rechtbank van de vestigingsplaats van Smartvendor, behoudens voor zover enig in Nederland gelden adwingend voorschrift uitdrukkelijk anders bepaald. Smartvendor behoudt zich het recht voor naar haar keuze een geschil aanhangig te maken bij de rechter van de woonplaats van gedaagde.

0